تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
1396-09-02
تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله

با توجه به درخواست های مکرر شرکت کنندگان محترم از دبیرخانه همایش، تاریخ ارسال چکیده مقاله تا 14 آذرماه تمدید گردید .