قابل توجه شرکت کنندگان عزیز
1396-11-23
قابل توجه شرکت کنندگان عزیز

صدور گواهی شرکت در همایش منوط به پرداخت هزینه و شرکت در همایش است .