قابل توجه ارائه دهندگان مقاله به صورت پوستر
1396-12-15
قابل توجه ارائه دهندگان مقاله به صورت پوستر

پوستر چاپ شده مقاله خود را با ابعاد 90 *70  به صورت عمودی در قالب فایل موجود در سایت،  در روز همایش، جهت نصب در مکان اعلامی و ارائه آن  به همراه داشته باشید.

ساعت پذیرش : 8 صبح چهارشنبه 16 اسفند 96

مکان برگزاری همایش : پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان