مکان برگزاری همایش
1396-12-15
مکان برگزاری همایش

اولین همایش آموزش علوم پایه و فن آوری  در روز چهارشنبه مورخ  16/12/1396 در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان به نشانی شهرک ژاندارمری بلوارمرزداران زیرپل یادگارامام کوچه نسیبه برگزار خواهد شد.