ارتقا آموزش علوم پایه به منظور کسب شایستگی ها ی لازم در مدرسین و معلمان آموزش علوم

دستیابی به دست آورد های پژوهشی در حوزه ی آموزش علوم

توسعه و ترویج اغنا سازی ادبیات آموزش علوم از طریق چاپ مجموعه مقالات