حمایت کنندگان اصلی
حامی علمی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
انجمن زیست شناسی کشور
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی رسانه ای
ایران کنفرانس
کنفرانس الرت