1- با استفاده از کدام مرورگرها می توانیم ثبت نام و ارسال مقاله را انجام دهیم؟
2- آیا جهت تنظیم مقالات در این همایش نگارش خاصی باید رعایت شود؟

1- با استفاده از کدام مرورگرها می توانیم ثبت نام و ارسال مقاله را انجام دهیم؟ up
Firefox و Google Chrome
2- آیا جهت تنظیم مقالات در این همایش نگارش خاصی باید رعایت شود؟ up

بله، فرمت خاص نگارش مقالات این همایش در بخش "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" منو مقالات سایت درج گردیده است. دقت شود مقالاتی که طبق نگارش ارائه شده تنظیم نشوند مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.