1- با استفاده از کدام مرورگرها می توانیم ثبت نام و ارسال مقاله را انجام دهیم؟
2- آیا جهت تنظیم مقالات در این همایش نگارش خاصی باید رعایت شود؟
3- آیا برای تمام نویسندگان مقاله نیز گواهی صادر می شود؟
4- چه افرادی گواهی شرکت در همایش را دریافت می کنند؟

1- با استفاده از کدام مرورگرها می توانیم ثبت نام و ارسال مقاله را انجام دهیم؟ up
Firefox و Google Chrome
2- آیا جهت تنظیم مقالات در این همایش نگارش خاصی باید رعایت شود؟ up

بله، فرمت خاص نگارش مقالات این همایش در بخش "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" منو مقالات سایت درج گردیده است. دقت شود مقالاتی که طبق نگارش ارائه شده تنظیم نشوند مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

3- آیا برای تمام نویسندگان مقاله نیز گواهی صادر می شود؟ up

بله گواهینامه مقاله برای هر یک از نویسندگان مقاله صادر می‌گردد.

4- چه افرادی گواهی شرکت در همایش را دریافت می کنند؟ up

گواهی شرکت در همایش تنها به دوستانی داده می شود که از طریق قسمت کاربری ثبت نام خود را کامل کرده و هزینه های ثبت نام را بپردازند و در روز همایش حضور داشته باشند. دوستانی که هزینه های ثبت نام را پرداخت نکنند، گواهی را دریافت نمی کنند.