شورای سیاستگذاری
پرویز انصاری راد
رئیس همایش
استادیار- مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ansarirad1346 [at] gmail.com
اعظم غلامی
دبیر اجرایی
استادیار- دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: azam.gholami [at] gmail.com
محمدحسن بازوبندی
دبیر علمی
ریاست مرکز آموزش عالی شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: m_bazoobandi [at] yahoo.com
تهمینه بازگیر
استادیار
معاونت آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: t.bazgir [at] yahoo.com
شریف کامیابی
استادیار
معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ka_kamyabi [at] yahoo.com
مرضیه باغستانی
استادیار
ریاست پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mz.baghestani [at] gmail.com
زهره کاوه
استادیار
ریاست مرکز آموزش عالی شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: z_kaveh [at] yahoo.com
حاتم زندی
استادیار
ریاست پردیس چمران دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: ------ [at] gmail.com
کمیته علمی
اعظم غلامی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: azam.gholami [at] gmail.com
لطف اله مهدوی
استادیار
استادیار- دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mahdavil2000 [at] yahoo.com
محمود امانی طهرانی
استادیار
مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه
پست الکترونیکی: ---- [at] gmail.com
فاطمه بوربور
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: fatemehboorboor [at] yahoo.com
مرضیه کرامتی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mk.sadat [at] gmail.com
صفیه رضایی
مربی
دانشگاه فرهنگیان فارس
پست الکترونیکی: safiyeh.rezaee [at] gmail.com
سمیرا بهرامی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: bahrami.samira [at] gmail.com
مسعود علی محمدی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: alimohamadi.masoud [at] gmail.com
وحید امانی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: v_amani2002 [at] yahoo.com
سید محسن موسوی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: smm4566 [at] gmail.com
زهرا زارع
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: zahrazarebio [at] gmail.com
مسعود عظیمی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: azimidr45 [at] gmail.com
فرشته گلیان
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: fereshtehgolian [at] gmail.com
آرزو حسینی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: math.hosseini [at] gmail.com
علیرضا رسولی فر
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: arasoulifar [at] yahoo.com
ملوک حبیبی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: moloukhabibi [at] yahoo.com
محبوبه فناخسرو
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mfannakhosrow [at] gmail.com
مسعود کیمیاگری
استادیار
دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: kimiagari [at] yahoo.com
پرویز انصاری راد
استادیار
مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ansarirad1346 [at] gmail.com
دوست محمد سمیعی پاقلعه
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: dm.samiei [at] gmail.com
یاسمن اسکویی
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: yassoskoui [at] yahoo.com
حسن حذرخانی
استادیار
سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
پست الکترونیکی: hazarkhani [at] gmail.com
پوران بادکوبه
استادیار
دانشگاه فرهنگیان مرکزی
پست الکترونیکی: pbadkoobeh [at] yahoo.com
دل آرا جعفری
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: araa.jafari [at] gmail.com
وحید عالمیان
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: vahid_alamian [at] yahoo.com
شریف کامیابی
استادیار
معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ka_kamyabi [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
آرزو عادلی فر
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: - [at] gmail.com
جمیله غفاریان عیدگاهی مقدم
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: j.ghaffarian [at] yahoo.com
داریوش شرفی
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: sharafie.d [at] gmail.com
نسرین مهدوی
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mahdavi1990 [at] gmail.com
عباس علی پور
عضو کمیته اجرایی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: a.alipour51 [at] gmail.com
فاطمه بوربور
مربی
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: fatemehboorboor [at] yahoo.com
لطف اله مهدوی
استادیار
دانشگاه فرهنگیان تهران
پست الکترونیکی: mahdavil2000 [at] yahoo.com
پرویز انصاری راد
استادیار
مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ansarirad1346 [at] gmail.com
شریف کامیابی
استادیار
معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی مدیریت امور پردیس های استان تهران دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: ka_kamyabi [at] yahoo.com
ساعده سیفی
مسوول سایت همایش
کارشناس هوشمند سازی مرکز آموزش عالی شهید شرافت
پست الکترونیکی: s.seyfi [at] cfu.ac.ir