نویسنده گرامی

در صورتیکه مقاله شما بعنوان ارائه پوستر مورد تایید هیئت داوران قرار گرفته است، می بایست ،  پوستر چاپ شده مقاله خود را با ابعاد 90 *70  به صورت عمودی در قالب فایل حاضر،  در روز همایش، جهت نصب در مکان اعلامی و ارائه آن  به همراه داشته باشید.