تمدید مهلت ارسال اصل مقاله
1396-10-16
تمدید مهلت ارسال اصل مقاله

با توجه به درخواست های مکرر شرکت کنندگان محترم از دبیرخانه همایش، تاریخ ارسال اصل مقاله تا دوم بهمن ماه تمدید گردید .