قابل توجه دانشجویان، اساتید دانشگاه فرهنگیان و دبیران آموزش و پرورش
1396-10-30
قابل توجه دانشجویان، اساتید دانشگاه فرهنگیان و دبیران آموزش و پرورش

دانشجویان ،  اساتیددانشگاه فرهنگیان  و دبیران  محترمی که می خواهند از تخفیف ثبت نام استفاده نمایند ،  تصویر دو طرف کارت دانشجویی و کارت فرهنگی یا آخرین حکم کارگزینی خود را که دارای تاریخ اعتبار می باشد در قسمت تایید سند، بارگزاری نمایند تا پس از بررسی، تایید نهایی ثبت نام آن ها صورت پذیرد و همچنین امکان پرداخت صورتحساب شرکت در همایش برای آنها فعال گردد.