قابل توجه نویسندگانی که مقاله انها پذیرفته شده است
1396-11-23
قابل توجه نویسندگانی که مقاله انها پذیرفته شده است

صدور گواهی پذیرش مقاله،  منوط به پرداخت هزینه شرکت در همایش  و ارائه مقاله در همایش است .